บริการของเรา

การพัฒนาทีมและองค์กร

“ไม่มีใครฉลาดเท่าพวกเราทั้งหมดรวมกัน การก่อไฟต้องใช้หินเหล็กไฟมากกว่า 1 ก้อน”

การพัฒนาทีมและองค์กร

“ไม่มีใครฉลาดเท่าพวกเราทั้งหมดรวมกัน การก่อไฟต้องใช้หินเหล็กไฟมากกว่า 1 ก้อน”

ทำไมต้องพัฒนาทีมของคุณ?

โลกกำลังขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโต ความซับซ้อนของงานทำให้จำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ทีมงานที่มีความหลากหลายทั้งความสามารถและมุมมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ การยอมรับความหลากหลายช่วยให้งานประสบความสำเร็จ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน

เครื่องมือของบริษัทเราสามารถช่วยพัฒนาทีมของคุณได้อย่างไร?

เครื่องมือของบริษัท Potentia (Thailand) เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยา เราใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาทีมและบุคลากร เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนในทีม สนับสนุนให้เห็นความสำคัญของความหลากหลาย รวมทั้งให้ภาษากลางในการสื่อสารจุดแข็งจุดอ่อนระหว่างกันและกัน เปิดพื้นที่ให้ได้พูดคุยและหาแนวทางการพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ตลอดจนมีกลวิธีในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการเติบโตของทีม

โปรแกรมการพัฒนาทีมและองค์กร

Collaboration and Team Effectiveness

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเอง สไตล์การทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และความแตกต่างของคนต่างไทป์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดของแต่ละคน วิธีการเข้าหา พูดคุย และบริหารจัดการงานร่วมกัน รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาทีมร่วมกันให้ทำงานสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Communication Effectiveness

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเองและคนในทีม สไตล์การสื่อสารที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นประเภทของข้อมูลที่ต้องการ รูปแบบการเรียนรู้ วิธีการตัดสินใจ การจูงใจ การโน้มน้าวใจ และการให้ฟีดแบ็ค เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของแต่ละคนในทีมให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

Developing Emotional Intelligence

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเองและความแตกต่างของคนในทีม เพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง ทำความเข้าใจกับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของคนต่างไทป์ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของคนในทีมเพื่อส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและยอมรับกันและกันมากขึ้น

Understanding Different Learning Styles

ทำความเกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพและสไตล์การเรียนรู้ของตนเองและคนในทีม เพื่อให้การเรียนรู้งาน การพัฒนาความสามารถและทักษะต่าง ๆ ในการทำงาน การถ่ายทอดหรือสอนงาน และการพรีเซ้นท์งานสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละคนมากที่สุด และส่งเสริมให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างเพื่อประโยชน์การเรียนรู้สูงสุดของคนในทีม

Effective Team Decision Making

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพและสไตล์การตัดสินใจ วิธีการรับข้อมูล เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ และวิธีการบริหารจัดการเวลาของตนเองและคนต่างไทป์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการตัดสินใจของทีมและทำให้คิดได้อย่างรอบคอบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Innovation Effectiveness

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพและความสามารถตามธรรมชาติด้านนวัตกรรมของคนแต่ละไทป์ เพื่อหาแนวทางในการนำความแตกต่างมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมไปพร้อม ๆ กับคนทุกประเภทในทีมได้

Stress Management

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพ จุดแข็งจุดอ่อน ตัวกระตุ้นความเครียด พฤติกรรมภายใต้ความเครียดระดับต่าง ๆ วิธีบริหารจัดการตนเอง และการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันของในทีม เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี สภาพใจที่แข็งแรงในที่ทำงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในทีม ให้พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

Conflict Management

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบุคลิกภาพและสไตล์การบริหารจัดการความขัดแย้งของตนเองและคนต่างไทป์ เพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนแต่ละไทป์ ส่งเสริมการลดอคติ และช่วยให้เล็งเห็นความสำคัญของแต่ละสไตล์ รวมทั้งหาแนวทางในการนำความเข้าใจไปฝึกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ร่วมกัน

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา การจัดอบรม และการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร