Our Psychological Instruments

เครื่องมือจิตวิทยาของเรา

MBTI®

ดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

FIRO®

เครื่องมือช่วยสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมที่มาจากแรงจูงใจอันแตกต่าง

The Apollo Profile®

เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ในบริบทของการทำงานในองค์กร

TKI®

เครื่องมือช่วยระบุสไตล์การจัดการกับความขัดแย้งเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับใช้ให้เหมาะกับบริบท

Strong Interest Inventory®

เครื่องมือช่วยระบุความสนใจที่ส่งผลต่อการเลือกสายงานอาชีพ
HRD EXPERTISE

การประเมินและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ด้านการประเมินและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรทั้ง 3 ด้าน
  • Capability (ความสามารถ) ทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • Energy (ความกระตือรือร้น) พลังและกำลังใจในการทำงาน
  • Possibility (ความเป็นไปได้) การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้แน่ใจว่าความทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรจะนำไปสู่ประสิทธิผลในการทำงาน ความสัมพันธ์อันดี และผลตอบแทนสูงสุด 
Trusted By

ความสัมพันธ์อันดีนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน

ร่วมงานกับเราเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรอย่างยั่งยืนทีมของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือและการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ