การพัฒนาความเป็นผู้นำ

“ไม่มีบุคลิกภาพใดที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่สามารถปรับใช้วิธีการต่าง ๆ
ได้อย่างชาญฉลาดเพื่อตอบโจทย์แต่ละสถานการณ์และจูงใจผู้ตามของตนเอง”

ทำไมการพัฒนาความเป็นผู้นำถึงมีความสำคัญ?

ความซับซ้อนของโลกธุรกิจ ณ ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าท้าทายต่อการรับมือเป็นอย่างมาก การมีผู้นำที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้จึงสำคัญกว่าครั้งไหน ๆ อาจกล่าวได้ว่า การเป็นผู้นำในยุคนี้เป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่และต้องอาศัยการประกอบสร้าง เพราะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ การให้แนวทางปฏิบัติและคำแนะนำในช่วงเวลาที่ท้าทาย การผลักดันนวัตกรรมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด การสร้างทีมที่แข็งแกร่งพร้อม ๆ กับสร้างแรงบันดาลใจ คอยจูงใจ ทำให้คนในทีมไว้วางใจ และสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนนำทีมและองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายไปด้วยกัน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้นำมีส่วนต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น และโปรแกรมของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ของผู้นำให้โดดเด่นยิ่งขึ้นและพัฒนาได้รวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้นำและทีมทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเป้าหมายหลักของโปรแกรมนี้ รวมถึงพนักงานทุกระดับและทุกกลุ่มธุรกิจ เพราะการมีความเป็นผู้นำ ไม่ได้จำกัดเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่ถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรสามารถและพึงมีได้

โปรแกรมการพัฒนาผู้นำ

Leadership Effectiveness

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเอง สไตล์การเป็นผู้นำผู้ตามและการทำงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Communication Effectiveness

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเองและสไตล์การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทของข้อมูลที่ต้องการ รูปแบบการเรียนรู้ วิธีการตัดสินใจ การจูงใจ การโน้มน้าวใจ และการให้ฟีดแบ็ค เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของตนเองในฐานะผู้นำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Developing Emotional Intelligence

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเองและความแตกต่างเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง ทำความเข้าใจกับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของคนต่างไทป์ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาทักษะการเข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Decision Making

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตนเองและสไตล์การตัดสินใจ วิธีการรับข้อมูล เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ และวิธีการบริหารจัดการเวลา รวมทั้งทำความเข้าใจกับสไตล์การตัดสินใจประเภทอื่น ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการตัดสินใจและทำให้คิดได้อย่างรอบคอบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Building Trust and Psychological Safety

เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและเข้าใจองค์ประกอบของการสร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยทางจิตวิทยาเมื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ประเมินความสามารถของตนเอง และหาแนวทางในการนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนการออกความคิดเห็นและริเริ่มนวัตกรรมในทีม รวมทั้งรักษาพนักงานและคนเก่งในทีมของตน
การพัฒนาทีมและองค์กร

Start Your Journey with Us

สามารถปรับแต่งโปรแกรมของเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณให้มากที่สุด

บทนำและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถแบ่งปันความคาดหวังต่อโปรแกรมและเรียนรู้วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

การบนนยายเชิงโต้ตอบ

การฝึกที่แยกออกเป็นแต่ละส่วน & “Team Type Table” ตาม 4 dichotomies จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของ MBTI® ได้ดีขึ้น
  • Extraversion : Introversion
  • Sensing : iNtuition
  • Thinking : Feeling
  • Judging : Perceiving

ฝึกการใช้ MBTI® กับความท้าทายของทีม

ทำความเข้าใจว่าความแตกต่างทางบุคลิกภาพส่งผลต่อการทำงานในแต่ละวันอย่างไร และรู้จักการนำ MBTI® มาใช้เพื่อพัฒนาทีม